Προμήθεια – Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κεντρικού Αντλιοστασίου ΔΕΥΑΛ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “WATenERgy CYCLE”

Παρασκευή, 06 Ιούλιος 2018 05:02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 51896, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κεντρικού Αντλιοστασίου ΔΕΥΑΛ» και συνολικό προϋπολογισμό Εκατόν Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ (140.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Επιχειρήσεις (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα), αυτόνομες η υπό μορφή σύμπραξης ή ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίες, εγκατεστημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως "Οικονομικοί Φορείς" στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι συμμετέχοντεςμπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού.

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 07/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 28/07/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 140.000 € Χ 2% = 2.800,00 €. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 300 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η Χρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020" και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης, σε βάρος του Κ.Α. 15.83.0002 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισμού Προγράμματος "WATenERgy CYCLE"», του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ για τα οικονομικά έτη 2017 & 2018 και ο διαγωνισμός αφορά σε είδη με κωδικούς CPV: 32552420-7 «Μετατροπείς συχνοτήτων», 42122400-4 «Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών» και 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού».

Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν Διαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

επιστροφή στην κορυφή