Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού)

Προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προυπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την Υπηρεσία με CPV 71620000- 0 και τίτλο :

«Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ιλύος σε  Εξωτερικά Εργαστήρια»

προϋπολογισμού Τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (38.180,00) €, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα   σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ (http://www.deyal.gr) ή/και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΛ στο ισόγειο, οδός Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, ΤΚ 412 22, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑΛ 7.00’πμ–13.30’μμ).             

 Η παραλαβή και συμπλήρωση του σφραγισμένου εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το Τμήμα προμηθειών της ΔΕΥΑΛ είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2410-687242,285300. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.