Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών προϊόντων τσιμέντου (κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες)» συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) € πλέον Φ.Π.Α. 23%.