Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Προμήθεια φακέλων – λογαριασμών και υπηρεσιών επιτύπωσης - εμφακέλωσης» προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ευρώ ( 58.550,00 €) πλέον ΦΠΑ