01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

  • Home
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις Προμηθειών
  • «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και εξοπλισμού ασφάλειας έργων» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ ( 56.555,00 €) πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Εκτύπωση E-mail
  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 154443 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Τιμής, για τη Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και εξοπλισμού ασφάλειας έργων» και συνολικό προϋπολογισμό Εκατό Δεκαπέντε χιλιάδες Πεντακόσια Ενενήντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (115.597,50 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.
  2. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
  3. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
  4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ημέρες (10 μήνες) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  5. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 115.597,50 € Χ 2% = 2.311,95 €. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO