01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Εκτύπωση E-mail
  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 160968 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λάρισας για αγροτική διάθεση» και συνολική εκτιμώμενη αξία σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.
  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.
  2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.
  3. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
  4. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
  5. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα.
  6. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 20/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
  7. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 42.000,00€ Χ 2% =840,00€. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Σημείωση: Η επεξεργάσιμη μορφή του Εντύπου ESPD βρίσκεται και στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού στοΕΣΗΔΗΣ


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO