01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

Αναβάθμιση - Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αρδευτικών Γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ

Εκτύπωση E-mail

[ΑΔΑ: ΩΝ7ΥΟΡ8Δ-ΚΒΒ, ΑΔΑΜ: 23PROC013682248]

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 234320 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Τιμής, για τη Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση - Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αρδευτικών Γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ» και συνολικό προϋπολογισμό Ένα Εκατομμύριο Εκατόν Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (1.145.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται συνοπτικά, δράσεις Αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και των εγκατεστημένων συστημάτων εποπτείας και παρακολούθησης της λειτουργίας των αρδευτικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας.
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής ικανότητας, Οικονομικής - Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής - Επαγγελματικής ικανότητας, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα τουλάχιστο από τα διακριτά τμήματα (1 ή 2) ή για το σύνολο των διακριτών τμημάτων (1 & 2) και για το σύνολο των ποσοτήτων των ζητούμενων ειδών κάθε διακριτού τμήματος.
7. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
9. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 24/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
10. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 13/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
11. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 1.145.000,00 € Χ 2% = 22.900,00 €. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα από τα Δύο Διακριτά τμήματα της Σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε 420.000,00 € Χ 2% = 8.400,00 € για το υποσύνολο 1 και 725.000,00 € Χ 2% = 14.500,00 € για το υποσύνολο 2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
12. Η παράδοση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός Δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού της Σύμβασης.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ημέρες (10 μήνες) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
14. Η Χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210012 της Σ.Α.Ε. 082/1. Μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλυφτούν από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ, σε βάρος του Κ.Α. 12.96.0023 «Αντικατάσταση Αντλητικών συγκροτημάτων & Ηλεκτρικών πινάκων αρδευτικών γεωτρήσεων, του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ για τα οικονομικά έτη 2022 & 2023.
15. Ο διαγωνισμός αφορά σε είδη με κωδικούς CPV: 42122130-0 «Αντλίες νερού», 32552420-7 «Μετατροπείς συχνοτήτων», 44163000-0 «Σωληνώσεις και εξαρτήματα», 44321000-6 «Καλώδια», 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» & 32441100-7 «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης».
16. Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν Διαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα (για το σύνολο της σύμβασης) ή Δύο Διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς (έκαστος για κάθε υποσύνολο) θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO