Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Προμήθεια Τεσσάρων (4) Δικύκλων Οχημάτων Τύπου Scooter» συνολικού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων, διακοσίων ευρώ ( 13.200,00 €) πλέον ΦΠΑ.