01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων ΔΕΥΑΛ

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης Τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων ΔΕΥΑΛ»

και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (25.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO