01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2019-2020 (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

Εκτύπωση E-mail

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 75804, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαιοειδών 2019-2020 (Υγρά καύσιμα και Λιπαντικά διαφόρων τύπων)» και συνολικό προϋπολογισμό Διακόσιες Δέκα Χιλιάδες Εννιακόσια Ευρώ (210.900,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr. Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2410-687193 και 2410-687200.
4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή και μεμονωμένα για κάθε ομάδα (Υγρά καύσιμα , Λιπαντικά διαφόρων τύπων) και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δημοπρατούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας.
5. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 25/06/2019, ημέρα Τρίτη ώρα 12:00 π.μ.
6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
7. Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν ή περισσότερους Διαγωνιζομένους Οικονομικούς Φορείς, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και πιο συγκεκριμένα:


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO