01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με και κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την Τεχνική όσο και για την Οικονομική προσφορά, για την Υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας »και συνολικό προϋπολογισμό Δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ Ευρώ (13.127.778€) πλέον Φ.Π.Α .

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/08-08-2016) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του EυρωπαϊκούKοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις ».

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η07.11.2019, ημέρα Πέμπτη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η14.11.2019 , ημέρα Πέμπτη

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%επί του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 13.127.778 € Χ 2% = 262.556 €.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO