Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας» συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 24.150,80 €) πλέον ΦΠΑ.