01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

3/22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ Β’ ΦΑΣΗ

Εκτύπωση E-mail

ΕΡΓΟ: 3/22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ Β’ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 €
ΑΔΑΜ: 22PROC010626809
ΑΔΑ : 65ΒΑΟΡ8Δ-391
ΑΠ: 4214
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 189283
CPV: 45453000-7
NUTS: EL612 LARISSA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «3/22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ Β’ ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 74.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 71.408,46 (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους 1.480,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO