01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

Προκαταρκτική Προκήρυξη Έργου : "5/22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, προχωρά σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (https://www.deyal.gr/el/enimerwsi/prokirixeis-promitheiwnergwn) , της μελέτης κατασκευής του έργου: “5/22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ” με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους 30.000,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Κωδικός Προϋπολογισμού 15.22.0043 ετών 2022, 2023. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://gofile.me/4jp6s/arKlYWyNr


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO