01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

  • Home
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις Έργων
  • ΕΡΓΟ: ANTIKATAΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟΥ «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ»

ΕΡΓΟ: ANTIKATAΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟΥ «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ»

Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.256.500,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΔΑΜ: 22PROC011505251
ΑΔΑ : ΩΤΘ3ΟΡ8Δ-ΡΔ4
ΑΠ: 8548
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 192641
CPV: 45232151-5
NUTS: EL612 LARISSA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/11/2022


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟΥ «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ» με προϋπολογισμό 2.256.500,00 € (με αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες, χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Έργων Υδραυλικών ή Η/Μ με προϋπολογισμό 2.029.782,38 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες και ΦΠΑ).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους 45.130,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα τρεις (13) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και από πόρους της ΔΕΥΑΛ. (Κωδικός Π/Υ 15.80.0006 ετών 2022 και 2023). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού ίσο με 15% της αξίας της σύμβασης. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,5% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO