Tools
Register Login

ΔΕΥΑΛ - Το νερό είναι ζωή!

You are here: Home » Περιβάλλον » Βιολογικός Καθαρισμός
Σάββατο, 04 Απρ 2020

Βιολογικός Καθαρισμός

biolog5 biolog6

Ιστορικό
Η ΔΕΥΑΛ από τις αρχές της δεκαετίας του '80 ανέλαβε να εκτελέσει το μεγάλο έργο της αποχέτευσης της Λάρισας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) . Το έργο αυτό εντάχθηκε στην πρώτη φάση των έργων αποχέτευσης , με στόχο την άμεση κατασκευή του για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης του Πηνειού από τα λύματα.
Η αρχική επιλογή της θέσης του έργου έγινε από τη δεκαετία του ' 50, με βάση τις συμβουλές εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στην επιλογή αυτή στηρίχθηκε και όλη η σύλληψη του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.

BIOLOG1

Πρώτη φάση του έργου
Η πρώτη φάση του έργου ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό στην κοινοπραξία
ΕΤΕΘ ΑΕ-DEGREMONT SA το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1989. Το έργο αυτό, δυναμικότητας 115.000 ισοδύναμων κατοίκων είχε σαν στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης μέχρι το 2005. Το τελικό κόστος ήταν 2.004.435.000 δρχ. (1989) και τα χρήματα προέρχονταν κατά 45% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατά 20% δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά 35% δωρεάν επιχορήγηση. Είναι ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα ανάλογα έργα, που έγιναν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο τέλος της δεκαετίας του '80 λειτουργούσαν λιγότερες από 10 ΕΕΛ , ενώ σήμερα είναι πάνω από 400 ΕΕΛ.
Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος (λάσπης) με νιτροποίηση και απονιτροποίηση.

Η όλη επεξεργασία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Μηχανική προεπεξεργασία.

 • Ανύψωση των λυμάτων, εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή, μέτρηση παροχής.
 • Πρωτοβάθμια καθίζηση
 • Δύο δεξαμενές καθίζησης, διαμέτρου 25μ.
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας
 • Με δεξαμενές απονιτροποίησης και δεξαμενές αερισμού με επιφανειακούς αεριστήρες.
 • Δευτεροβάθμια καθίζηση
 • Δύο δεξαμενές καθίζησης , διαμέτρου 37μ.
 • Απολύμανση
 • Επεξεργασία ιλύος
 • Πάχυνση σε παχυντή βαρύτητας, αναερόβια χώνευση σε δύο χωνευτές με σύγχρονη παραγωγή βιοαερίου και θερμική εκμετάλλευσή του και αφυδάτωση σε δύο ταινιοφιλτρόπρεσσες.
 • Στην ΕΕΛ απασχολούνται 14 άτομα .

biolog2

Δεύτερη φάση του έργου
Η δεύτερη φάση του έργου για την αναβάθμιση και επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ανατέθηκε , μετά από διαγωνισμό, στην Κοινοπραξία ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ, στις 25-11-2002. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.553.948 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Β΄Ταμείο Συνοχής. Η αναβάθμιση και επέκτασή του γίνεται με σκοπό η Εγκατάσταση να είναι επαρκής να δεχθεί τα αυξημένα ρυπαντικά φορτία , με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα 25 χρόνια. Τα φορτία αυτά προέρχονται από τη σταδιακή επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και τη μελλοντική αύξηση του πληθυσμού , καθώς επίσης και από ποσότητες βοθρολυμάτων αστικών και βιοτεχνικών. Η ΕΕΛ μετά την επέκταση και αναβάθμιση θα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 210.000 ισοδυνάμων κατοίκων. Σχεδιαστικά, ακολουθείται η φιλοσοφία της πρώτης φάσης του έργου ενσωματώνοντας όμως σύγχρονες αντιλήψεις και τεχνολογία. Για το έργο ελήφθησαν υπόψη οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

biolog3

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Μηχανική προεπεξεργασία
 • Αναβάθμιση της παλιάς μονάδας με προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού και στέγαση των έργων, σύμφωνα με απαίτηση των περιβαλλοντικών όρων, σε κλειστό, εξαεριζόμενο και αποσμούμενο κτίριο.
 • Πρωτοβάθμια καθίζηση
 • Κατασκευή δύο νέων δεξαμενών καθίζησης, διαμέτρου 25μ.
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας
 • Κατασκευή νέας μονάδας βιολογικής επεξεργασίας αποτελούμενη από δίδυμο σύστημα βιοεπιλογέα, δεξαμενή απονιτροποίησης και δεξαμενή αερισμού, που θα διαθέτει σύστημα υποβρύχιας διάχυσης με κατάλληλους διαχυτήρες.
 • Δευτεροβάθμια καθίζηση
 • Κατασκευή δύο νέων δεξαμενών καθίζησης, διαμέτρου 37μ.
 • Απολύμανση
 • Κατασκευή νέου συστήματος απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο ακολουθούμενο από αποχλωρίωση. Η διάθεση των επεξεργασμένων νερών γίνεται στον Πηνειό, μέσω της υφισταμένης τάφρου.
 • Επεξεργασία ιλύος
 • Νέο σύστημα πάχυνσης της ιλύος με την προσθήκη φυγόκεντρων. Κατασκευή δύο νέων χωνευτών με σύγχρονη παραγωγή βιοαερίου και αφυδάτωση με φυγοκέντρηση.

biolog4

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η αναβάθμιση της μονάδας στα εξής σημαντικά σημεία:

 • Υποβρύχια διάχυση
 • Η βιολογική επεξεργασία θα γίνεται μέσω υποβρύχιας διάχυσης με αέρα, σύστημα που θεωρείται το πλέον αποδοτικό.
 • Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων
 • Εκκένωση του φορτίου των βυτιοφόρων σε κατάλληλη εγκατάσταση, μέσα σε κλειστό κτίριο με σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Συστήματα απόσμησης
 • Ειδικά συστήματα απόσμησης σε κρίσιμα σημεία της επεξεργασίας λυμάτων για την εξάλειψη οσμών.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Χρήση του βιοαερίου σε αεριομηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της μονάδας μειώνοντας έτσι το συνολικό λειτουργικό κόστος, αλλά και εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση της ιλύος των χωνευτών.
 • Αυτοματισμοί
 • Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας και τον καλύτερο λειτουργικό έλεγχο θα εγκατασταθεί σύστημα αποτελούμενο από κεντρικά προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή και τοπικούς τόσο στη νέα όσο και στην υφιστάμενη εγκατάσταση. Το σύστημα θα είναι δομημένο κατά τρόπο, που να επικοινωνεί με σύστημα εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού μέσω υπολογιστή.
 • Συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης
 • Θα γίνουν οι αναγκαίες επεμβάσεις και επισκευές στην υφιστάμενη εγκατάσταση και ανανέωση του εξοπλισμού.
 • Φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δέντρων, καλλωπιστικών φυτών και πρασίνου.

Με όλα τα ανωτέρω διασφαλίζεται μια συνολικά σωστή περιβαλλοντική διαχείριση του έργου.
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες.

Με την επέκταση και αναβάθμιση της ΕΕΛ , η ΔΕΥΑΛ συμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο , που προωθεί την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Με την επέκταση της ΕΕΛ και τη συμπλήρωση των αποχετευτικών δικτύων η ΔΕΥΑΛ δημιουργεί τη βασική και απαραίτητη για κάθε σύγχρονη πόλη υποδομή και ανταποκρίνεται στις καινούριες απαιτήσεις και στον κοινωνικό της ρόλο.

Ellas-Greece-32 UK-32

Search

Προμήθειες / Διαγωνισμοί

Ενημέρωση του Κοινού

Multimedia

Στατιστικά χρήσης

 • Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2593

Έχουμε 179 επισκέπτες συνδεδεμένους