Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης Τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων ΔΕΥΑΛ»

και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (25.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.