01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Κανονισμός Άρδευσης

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου άρδευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), με νερό γεωτρήσεων ή πηγών της ΔΕΥΑΛ. Δεν αφορά στη λειτουργία των δικτύων διάθεσης εκροών των βιολογικών καθαρισμών της επιχείρησης.

Άρθρο 2ο

Βασικές Έννοιες - Γενικοί Όροι

Α) Βασικές έννοιες

 1. Ιδιοκτήτης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη Συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΛ δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την άρδευση του αγροτεμαχίου. Η ΔΕΥΑΛ κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
 2. Kαταναλωτής ή αρδευτής, θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΛ δηλώνει ότι είναι χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων, καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής).
 3. Παροχή υδροληψίας, για να πραγματοποιηθεί η υδροδότηση αγροτεμαχίων από το δίκτυο άρδευσης τοποθετείται από τη ΔΕΥΑΛ υδρομετρητής στο πλησιέστερο εξάρτημα διπλών παροχών (κολεκτέρ). Η σύνδεση αυτή ονομάζεται ≪Παροχή υδροληψίας≫ και η κατασκευή της γίνεται από τη ΔΕΥΑΛ στο όριο ιδιοκτησίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.
 4. Υδρονομείς άρδευσης είναι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΛ οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για το ορισμένο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου. Οι υδρονομείς άρδευσης έχουν υποχρέωση την παροχή υπηρεσιών προς τη ΔΕΥΑΛ για την άρδευση των αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

 Β) Γενικοί Όροι

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) με την με αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη Συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α.του Δήμου Λαρισαίων σε μία, σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 και 109 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων άρδευσης σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. Η ΔΕΥΑΛ μέσω των δικτύων άρδευσης παρέχει νερό για την άρδευση αγροτεμαχίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων και όπου κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Κανονισμού, υπάρχουν αρδευτικές γεωτρήσεις και δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑΛ. Η άρδευση των εκτάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται στις άδειες των αρδευτικών Γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ.
 3. Κάθε αγροτεμάχιο στο οποίο αποδεδειγμένα υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες και μπροστά από το οποίο διέρχεται αγωγός άρδευσης της ΔΕΥΑΛ, έχει την δυνατότητα να αρδευτεί μετά από έγκριση της ΔΕΥΑΛ και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να προσκομίζει στη ΔΕΥΑΛ κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά κατά την κρίση της υπηρεσίας ( ενδεικτικά αναφέρονται : αυτοψία, διασταύρωση με δήλωση Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) ή δήλωση ΟΣΔΕ).
 4. Η ΔΕΥΑΛ μπορεί να παρέχει την ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του αγροτεμαχίου, σύμφωνα πάντα με τους περιοριστικούς όρους του παρόντος Κανονισμού και των αδειών χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων ή όσων τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ
 5. Οι Υπηρεσίες άρδευσης αφορούν κατά βάση τις μονοετείς καλλιέργειες και παρέχονται για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να διαφοροποιηθεί ή να μετατεθεί μετά από αίτηση των καταναλωτών – αρδευτών, με απόφαση του Διευθυντή της ΔΕΥΑΛ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα νερού και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης ανά γεώτρηση και περιοχή, ανάλογα με τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, το είδος των καλλιεργειών και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς περιορισμούς των αρδευτικών γεωτρήσεων . Οι αρδευτές ενημερώνονται για το πρόγραμμα άρδευσης και τους χορηγείται η αντίστοιχη κάρτα ελέγχου πρόσβασης – ωρομέτρησης (έξυπνες κάρτες RFID). Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα έξυπνων καρτών, η τήρηση του προγράμματος άρδευσης της ΔΕΥΑΛ παρακολουθείται από τους υδρονομείς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης γίνεται περιοδική υδροδότηση των αγροτεμαχίων (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες) και γίνεται αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή τα έκτακτα συμβάντα τεχνικών βλαβών γεωτρήσεων ή δικτύων άρδευσης ή βλαβών στο δίκτυο  του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Η ΔΕΥΑΛ έχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του προγράμματος άρδευσης σε περιοχές ή σε καταναλωτές όπου η ποσότητα νερού δεν επαρκεί ή η υπεράντληση δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα νερού ύδρευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΔΕΥΑΛ δύναται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. :

α) Να ορίζει διαφορετικό πρόγραμμα υδροδότησης ανά είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις μονοετείς καλλιέργειες.

β) Να προβεί σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

γ) Να επιβάλλει τρόπους άρδευσης που κρίνει προσφορότερους για την καλύτερη διαχείριση του νερού. Η εφαρμογή του τρόπου άρδευσης που θα έχει αποφασιστεί από τη ΔΕΥΑΛ αποτελεί κριτήριο για την υδροδότηση του αγροτεμαχίου, ενώ η μη συμμόρφωση θα συνεπάγεται τη διακοπή της.

δ) Να διακόψει την υδροδότηση επ’ αόριστον ή να προβεί στον περιορισμό της αρδευτικής περιόδου έως την άρση των παραπάνω αιτιών. Η ΔΕΥΑΛ δε φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστεί ο υδρολήπτης στην καλλιέργειά του ως συνέπεια της λήψης των παραπάνω μέτρων.

ε) Να ζητήσει την κατασκευή δεξαμενής από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητό του για την αναρίθμηση της ροής.

 1. Στην ευθύνη του αρδευτή – χρήστη του αρδευόμενου νερού είναι η διατήρηση της καλής λειτουργικής κατάστασης των σημείων υδροληψίας με το δίκτυο της ΔΕΥΑΛ.

 Άρθρο 3ο

Διαδικασία σύνδεσης – Τέλος Σύνδεσης

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑΛ θα πρέπει να έχουν αγροτεμάχιο από το οποίο να διέρχεται δίκτυο άρδευσης και να υποβάλλουν αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ.
 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ενώ θα εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τη ΔΕΥΑΛ μέχρι τέλος Νοεμβρίου, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αρδευτών οι οποίοι έχουν  οφειλές προηγούμενων ετών ή οφειλές σε ρύθμιση με ανεξόφλητο μεγαλύτερο από το 15% της συνολικής οφειλής.

Οι αιτήσεις των αρδευτών θα εγκρίνονται από τη ΔΕΥΑΛ μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία θα περιέχεται και το πρόγραμμα άρδευσης. Τα κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων θα είναι περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά.  Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν την τήρηση των περιορισμών που θέτουν οι άδειες χρήσης νερού των γεωτρήσεων και την προσπάθεια περιορισμού άσκοπης χρήσης του υδρευτικού πόρου. Τα τεχνικά κριτήρια αφορούν τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των αρδευτικών/πιεστικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΛ Γι’ αυτό στο πρόγραμμα άρδευσης θα πρέπει να προβλέπεται ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος διακοπής λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης. Το πρόγραμμα άρδευσης αφορά την ποσότητα και περιοδικότητα άρδευσης ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο της καλλιεργητικής περιόδου (σπορά, λίπανση, βλάστηση, ωρίμανση). Τα οικονομικά κριτήρια αφορούν τις ανεξόφλητες οφειλές.

 1. Μετά την έγκριση της αίτησης αρδευτή από τη ΔΕΥΑΛ, υπογράφεται η σύμβαση άρδευσης μεταξύ ΔΕΥΑΛ και αρδευτή και στη συνέχεια ο αρδευτής αποκτά το δικαίωμα άρδευσης για την επόμενη αρδευτική περίοδο και του χορηγείται η «έξυπνη κάρτα» άρδευσης ή το δικαίωμα άρδευσης. Στη σύμβαση άρδευσης καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των τελών άρδευσης της νέας αρδευτικής περιόδου.
 2. Η παροχή νερού από το δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑΛ επιτρέπεται μόνο κατόπιν της χορήγησης της «έξυπνης κάρτας» ή της τοποθέτησης υδρομέτρου, το οποίο τοποθετείται από τη ΔΕΥΑΛ στο κολεκτέρ ή στη θέση που θα κρίνει η Υπηρεσία καταλληλότερο.
 3. Για την υδροδότηση του αγροτεμαχίου θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΕΥΑΛ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Η αίτηση (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΛ) η οποία συμπληρώνεται από τον αρδευτή – καταναλωτή . Στην αίτηση αναφέρονται η τοποθεσία του αγροτεμαχίου – σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της ΔΕΥΑΛ, η έκταση του αγροτεμαχίου (η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τετραγωνικά που θα δηλωθούν στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) ή δήλωση ΟΣΔΕ και η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί στη ΔΕΥΑΛ μέχρι τέλος Ιουνίου), το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας, ο τρόπος άρδευσης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την καλλιέργεια (π.χ. μητρώο καλλιεργειών) .

β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αρδευτή - καταναλωτή

γ) Αντίγραφο του πρόσφατου Ε9 και εκκαθαριστικό εφορίας (για τις περιπτώσεις που ο αρδευτής είναι ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου ).

δ) Ενοικιαστήριο θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία (σε περίπτωση ενοικίασης)

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αρδευτή – καταναλωτή με την οποία αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τον παρόντα κανονισμό και ότι οι ίδιοι καλλιεργούν το αγροτεμάχιο και δεν ενεργούν για λογαριασμό τρίτου που έχει ανεξόφλητες οφειλές άρδευσης στη ΔΕΥΑΛ

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κριθεί απαραίτητο από τη ΔΕΥΑΛ.

Σε κάθε αλλαγή στα παραπάνω ( καταναλωτής, μέγεθος και/η είδος καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στη ΔΕΥΑΛ.

 1. Η ΔΕΥΑΛ δικαιούται να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με το δίκτυο άρδευσης, εφόσον δεν πληρούνται μια τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.
 2. Οι αρδευτές των αγροτεμαχίων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΛ τη δαπάνη χρήσης του δικτύου άρδευσης, η οποία θα είναι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ και ανάλογα με τα καλλιεργήσιμα στρέμματα ή τα κυβικά κατανάλωσης νερού ή το είδος της καλλιέργειας.
 3. Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης (πλην βανών διακοπής υδροδότησης στο σημείο σύνδεσης υδροληψίας), για τη σύνδεση του υδρομετρητή με το δίκτυο άρδευσης, βαρύνουν τη ΔΕΥΑΛ Επίσης η ΔΕΥΑΛ αναλαμβάνει την παρακολούθηση και συντήρησή του υδρομετρητή, καθώς και τυχόν αντικατάστασή του εάν αυτό απαιτηθεί.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές των παραπάνω τελών και δαπανών χρήσης του δικτύου άρδευσης.
 5. Σε ειδικές περιπτώσεις κάλυψης αρδευτικών αναγκών πολυετών καλλιεργειών (δενδροκαλλιέργειες) των οποίων οι ανάγκες χρήσης αρδευτικού νερού είναι περιορισμένες, είναι δυνατόν να συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων μετά από αίτησή τους και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα της Αρδευτικής Περιόδου. Παράλληλα οι παραπάνω αρδευτές – καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα (αποθήκευσης νερού εφόσον απαιτείται) προκειμένου να μην επηρεάζουν το πρόγραμμα άρδευσης των μονοετών καλλιεργειών

 Άρθρο 4ο

Ειδικές Διατάξεις - Υποχρεώσεις

 1. Η ΔΕΥΑΛ είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την σύντομη αποκατάσταση των βλαβών που αφορούν τον Η/Μ εξοπλισμό και τα δίκτυα άρδευσης που ανήκουν στην ευθύνη της.
 2. Ο υδρολήπτης/αρδευτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του υδρομέτρου. Κάθε βλάβη ή απώλεια νερού, που προέρχεται από εξωτερική επίδραση ή και χρήση, επιβαρύνει τον υδρολήπτη. Αν η βλάβη γίνει από πρόθεση του υδρολήπτη, διακόπτεται η παροχή νερού, αφαιρείται το υδρόμετρο επιβάλλεται πρόστιμο που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ και διώκεται ποινικά. Η επανασύνδεση πραγματοποιείται, αφού πληρωθεί το τέλος επανασύνδεσης.
 1. Ο υδρολήπτης/αρδευτής, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τον περιορισμό κατασπατάλησης και απωλειών υδρευτικού πόρου που αφορούν το ιδιόκτητο δίκτυο άρδευσης. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση των ιδιόκτητων σωληνώσεων από το υδρόμετρο μέχρι το υδροδοτούμενο αγροτεμάχιο. Απώλεια και κατασπατάληση νερού από τον αρδευτή, πέραν της εξουσιοδοτούμενης χρήσης, δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΥΑΛ για διακοπή της υδροδότησης ή και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ
 2. Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για άλλη, πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά χαρακτηριστικά του νερού.
 3. Η Παροχή υδροληψίας για άρδευση συμπεριλαμβανομένου του υδρομέτρου, αποτελεί τμήμα του δικτύου άρδευσης της ΔΕΥΑΛ και τελεί υπό την ευθύνη της. Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. Στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση του αγροτεμαχίου και επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ. Στην παροχή υδροληψίας είναι υποχρεωμένος να συνδεθεί ο καταναλωτής του αγροτεμαχίου μόνο εφόσον υπάρχει τοποθετημένος υδρομετρητής από τη ΔΕΥΑΛ, σε διαφορετική περίπτωση η χρήση της παροχής είναι παράνομη. Η παροχή υδροληψίας χρησιμοποιείται μόνο για την αρδευτική περίοδο, ενώ μετά το πέρας της η ΔΕΥΑΛ (με τους υδρονομείς) είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει τον υδρομετρητή να καταγράψει την ένδειξη και να το αποθηκεύσει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ για μελλοντική χρήση ενώ τέλος θα πρέπει να τοποθετήσει πώμα στο σημείο υδροληψίας .
 4. Δεν επιτρέπεται:

α) Σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΛ οποιαδήποτε επέμβαση ή είσοδος στους χώρους της ΔΕΥΑΛ που αφορούν Η/Μ εγκαταστάσεις, υδραγωγεία και λοιπές υδραυλικές εγκαταστάσεις. Προς αποφυγή ατυχημάτων οι αρδευτές σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα λειτουργίας ή παρεμβάσεων στις τεχνικές εγκαταστάσεις των αρδευτικών γεωτρήσεων ή των αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΛ.   

β) Επέμβαση επί του υδρομετρητή από οποιονδήποτε εκτός από τους υδρονομείς ή τους υδραυλικούς της ΔΕΥΑΛ. Για αυτό το λόγο τα υδρόμετρα θα σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα ή άλλο εξάρτημα που θα κριθεί κατάλληλο .

γ) Η υδροληψία από το δίκτυο άρδευσης χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του παρόντος κανονισμού

δ) Οποιαδήποτε εργασία η οποία θα μεταβάλλει την υδροληψία από το υδρόμετρο.

Για τις παραπάνω ενέργειες επιβάλλονται κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα. Το είδος των κυρώσεων και το ύψος των προστίμων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ

Άρθρο 5ο

Τέλη και δαπάνες χρήσης δικτύων άρδευσης

1. Τα τέλη και οι δαπάνες χρήσης των δικτύων άρδευσης που επιβαρύνεται ο καταναλωτής – αρδευτής περιλαμβάνουν την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν.1069/80. Ο λογαριασμός οφειλής εκδίδεται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και αφορά τις παρακάτω εναλλακτικές περιπτώσεις:

 • Χρέωση καλλιεργήσιμης έκτασης (στρέμματα ) ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Η δαπάνη θα καταβάλλεται από τον αρδευτή με την υπογραφή σχετικής σύμβασης και την κατάθεση ελάχιστης προκαταβολής ύψους 15% και την εξόφληση του συνόλου της οφειλής μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
 • Χρέωση καταναλωθέντων κυβικών περιοδικά, με την έκδοση μηνιαίων έντυπων λογαριασμών άρδευσης. Οι ενδείξεις των υδρομέτρων στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να ληφθούν απομακρυσμένα (χρήση τηλεμετρίας άρδευσης) θα λαμβάνονται από τους υδρονομείς. Η διανομή των λογαριασμών θα γίνεται επίσης από τους υδρονομείς.
 • Χρέωση σύμφωνα με τις ώρες χρήσης «έξυπνων καρτών» που αφορούν το πρόγραμμα άρδευσης, στις περιοχές που αυτό είναι εφικτό. Θα εκδίδονται περιοδικά έντυποι λογαριασμοί άρδευσης ανάλογα με τη χρήση των καρτών, ενώ η διανομή των λογαριασμών θα γίνεται από τους υδρονομείς
 • Χρέωση με συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων

Οι όροι του παρόντος Κανονισμού εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1069/1980 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης, να ορίζει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την κατανάλωση (m3), την έκταση, το είδος της καλλιέργειας, την περιοχή και την κατηγορία του καταναλωτή.

2. Όλες οι εγκρίσεις αιτήσεων, χρεώσεων τελών χρήσης δικτύων άρδευσης καθώς  και οι αποφάσεις ρυθμίσεων οφειλών άρδευσης θα γίνονται εγγράφως και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ

3. Η οφειλή χρήσης δικτύων άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΛ, χρεώνεται δε στον υδρολήπτη/αρδευτή. Σε περίπτωση αγρομίσθωσης, ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον αγρομισθωτή. Σε περίπτωση ανεξόφλητων οφειλών η ΔΕΥΑΛ πέραν της νομικής διεκδίκησης των οφειλόμενων μπορεί να ενσωματώσει την οφειλή σε υδρόμετρο άρδευσης ή ύδρευσης άλλου αγροτεμαχίου του ενοικιαστή το οποίο βρίσκεται εντός του Δήμου Λαρισαίων και ελλείψει αυτού σε άλλο αντίστοιχο υδρόμετρο του ιδιοκτήτη.

4. Η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία στο τέλος κάθε έτους είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει έκθεση προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για τη διευκόλυνση καθορισμού των τελών και δαπανών χρήσης αρδευτικών δικτύων. Η έκθεση θα αποτελεί απολογισμό δαπανών και εσόδων της πρόσφατα ολοκληρωμένης αρδευτικής περιόδου και θα εμφανίζει την εξέλιξή της σε σχέση με προηγούμενες αρδευτικές περιόδους

Άρθρο 6ο

Ενστάσεις – Μειώσεις χρεώσεων λογαριασμών

1. Κάθε υδρολήπτης-αρδευτής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τεκμηριωμένα την τροποποίηση του προγράμματος άρδευσης. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί την πραγματοποιούμενη κατανάλωση νερού από το υδρόμετρό του.

2. Η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο τη δηλούμενη έκταση ή τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικής τεχνολογίας ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως των χρεώσεων ο υδρολήπτης υποβάλλει τεκμηριωμένη ένσταση προς τη ΔΕΥΑΛ. Η αίτηση/ένσταση αυτή προκειμένου να γίνει δεκτή, απαιτείται να υποβληθεί άμεσα, με την ενημέρωση  του καταναλωτή για το οφειλόμενο ποσό χρήσης των δικτύων άρδευσης, εκτός αν ειδικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν, τους οποίους αξιολογεί το Δ.Σ. της επιχείρησης. Για την υποβληθείσα αίτηση-ένστασης του ενδιαφερόμενου, η υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ, υποχρεούται να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους δηλούμενων εκτάσεων ή καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και χρέωσης. Για τον ίδιο λογαριασμό (οφειλή) δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Ακόμη, δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες πέραν της οφειλής για την οποία κατατίθεται η ένσταση.

4. Αν το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υδρολήπτη, θα πρέπει ο ίδιος ο υδρολήπτης να ενημερώσει άμεσα τη ΔΕΥΑΛ προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή του. Η κατανάλωση στην περίπτωση αυτή, θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου των τριών τελευταίων ετών συνυπολογιζόμενης και ενδεχόμενης αλλαγής στην έκταση του αγροτεμαχίου ή του είδους της καλλιέργειας.

5. Για τις ενστάσεις που αφορούν χρεώσεις αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ

Άρθρο 7ο

Λοιπές διατάξεις

1. Το νερό που παρέχεται από τη ΔΕΥΑΛ σε οποιοδήποτε υδρολήπτη, πρέπει να

καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεμαχίου για το οποίο ζητήθηκε η σύνδεση. Απαγορεύεται η κατασπατάληση του νερού ή η μεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά αγροτεμάχια.

2. Δεν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από τη ΔΕΥΑΛ εφόσον ο αιτών έχει οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ .από οποιαδήποτε υπηρεσία (ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε έγκριση αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ η ύπαρξη ή μη οφειλών εκ μέρους του αιτούντος.

3. Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. Επίσης για τον καθορισμό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη:

α) οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης

β) οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων τούτων

γ) οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων

δ) οι ετήσιες δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

4. Η διέλευση σωλήνα κατά πλάτος του δρόμου με σκοπό την άρδευση αγροτεμαχίου γίνεται μετά από θετική εισήγηση της ΔΕΥΑΛ για την τήρηση των προϋποθέσεων υδροδότησης του αγροτεμαχίου και την έκδοση άδειας τομής από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

5. Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις Άρδευσης της ΔΕΥΑΛ, αρμόδια για την εκτίμηση και αποκατάστασή της είναι η ΔΕΥΑΛ ενώ η δαπάνη βαρύνει αυτόν που την προξένησε.

6. Σε περίπτωση μετατόπισης του αρδευτικού δικτύου ή του συλλέκτη υδροληψιών (κολεκτέρ), ο υδρολήπτης θα πρέπει με δική του δαπάνη να προσαρμόσει το δίκτυό του στη νέα διαμορφούμενη κατάσταση του αρδευτικού δικτύου.

7. Οποιοσδήποτε υποβάλλει αίτηση άρδευσης αγροτεμαχίου προς τη ΔΕΥΑΛ,  πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση των παρόντων όρων του Κανονισμού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Η αίτηση αυτή θα παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ.

8. Οι καταναλωτές των παροχών οι οποίες υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού και για τις οποίες δεν έχει υπογραφεί η δήλωση του προηγούμενου άρθρου θεωρείται ότι αποδέχονται την ισχύ του παρόντος Κανονισμού μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ καθώς και ενημέρωση για τη δημοσιοποίηση αυτή μέσω του τοπικού τύπου.

9. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού σε κάποια περιοχή ή να εφαρμόσει πρόγραμμα διανομής κατά την κρίση της.

10. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε που δεν ανήκει στην υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ.) να θίξει με οποιοδήποτε τρόπο τις γεωτρήσεις, το δίκτυο άρδευσης και τις διακλαδώσεις αυτού, τις ιδιωτικές παροχετεύσεις, τα υδρόμετρα καθώς και κάθε εξάρτημα αυτών.

11. Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς (εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας) και διαπιστωμένη κλοπή νερού, θα επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και διώκεται ποινικά.

12. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 8ο

Επεκτάσεις δικτύων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των δικτύων άρδευσης, τη διαδικασία κατασκευής και την κατανομή της δαπάνης εφόσον υπάρχουν αιτήματα επεκτάσεων από δημότες .

Άρθρο 9ο

Συλλογή στοιχείων βάσης δεδομένων

Η επιχείρηση δύναται μετά την έναρξη του παρόντος Κανονισμού να ζητήσει όποια στοιχεία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να επικαιροποιήσει και συμπληρώσει τη βάση δεδομένων της.

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO