01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτύπωση E-mail
  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 157782 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λάρισας» και συνολική εκτιμώμενη αξία (76.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος προαίρεσης), πλέον ΦΠΑ 24%.
  2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.
  1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.
  2. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 06/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.
  3. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.
  4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 04/04/2022, ημέρα Δευτέρα.
  5. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 14/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
  6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 38.000,00€ Χ 2% =760,00€ (και μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης). Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Σημείωση: Η επεξεργάσιμη μορφή του ΕΕΕΣ είναι επίσης διαθέσιμη στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνσιμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO