01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΛ

Εκτύπωση E-mail
 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 156854 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Τιμής, για τη Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων ΔΕΥΑΛ» και συνολικό προϋπολογισμό Ογδόντα Μίας Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Ευρώ (81.960,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr

 

 1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για μεμονωμένη(ες) Ομάδα(ες) του προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων των ζητούμενων ειδών κάθε Ομάδας.
 2. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 04/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.
 3. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 11/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.
 4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 18/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
 5. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, οΟ ρίζεται η 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
 6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 81.960,00€ Χ 2% = 639,20 € (Χίλια Εξακόσια Τριάντα Εννέα Ευρώ και Είκοσι λεπτά). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα από τα Έξι Διακριτά τμήματα της Σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε:
 • Ομάδα 2Α: Είκοσι εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (29,60€)
 • Ομάδα 3Α: Τετρακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Ογδόντα λεπτά (477,80€)
 • Ομάδα 3Β: Τριακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (317,60€)
 • Ομάδα 3Βα: Πενήντα δύο Ευρώ (52,00€)
 • Ομάδα 3Γ: Εκατόν Είκοσι Ευρώ (120,00€)
 • Ομάδα 3Δ: Εξακόσια Σαράντα Δύο Ευρώ και Είκοσι Λεπτά (642,20€)

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός διακριτών τμημάτων (Ομάδων) της Σύμβασης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα ανέρχεται στο άθροισμα των επιμέρους ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε διακριτό τμήμα (Ομάδα). 

 1. Η Κατακύρωση Ομάδας ή Ομάδων ή του συνόλου ή της Προμήθειας σε Διαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Σημείωση: Η επεξεργάσιμη μορφή του Εντύπου ESPD βρίσκεται και στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO