01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ

Εκτύπωση E-mail
  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 219148 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ» και συνολικό προϋπολογισμό Ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα Ευρώ (99.140,00€), πλέον ΦΠΑ.
  1. O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr.
  1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
  2. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 19/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  3. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 26/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 11/09/2029, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
  5. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 27/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
  6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 140 € x 2% = 1.982,80€ (Χίλια εννιακόσια ογδόντα δυο Ευρώ κα ογδόντα λεπτά του Ευρώ). Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Σημ: Το ΕΕΕΣ (ΕSPD) σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο και στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO