01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτύπωση E-mail
 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος  266152, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» και συνολικό προϋπολογισμό εκατόν εννενήντα χιλιάδες Ευρώ (190.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
 2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr. Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2410-687181 και 2410-687200.
 2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των ομάδων υπηρεσιών (Α και Β) ή και μεμονωμένα για κάθε ομάδα υπηρεσίας (Α ή Β) χωριστά και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δημοπρατούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας.
 3. Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού στο σύστημα, ορίζεται η 17/11/2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ.
 4. Ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ορίζεται η 17/11/2023, ημέρα Παρασκευή.
 5. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 01/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 6. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 08/12 /2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 7. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
 8. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 9. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι:

  για ΟΜΑΔΑ Α              80.000,00 € Χ 2% = 1.600,00 € (Χίλια εξακόσια Ευρώ),

  για ΟΜΑΔΑ Β            110.000,00 € Χ 2% = 2.200,00 € (Δύο Χιλιάδες διακόσια Ευρώ),

  για ΟΜΑΔΑ  (Α και Β)  190.000,00 € Χ 2% =  3.800,00 €  (Τρείς Χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ).

  Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Σημ: Το ΕΕΕΣ (ΕSPD) σε επεξεργάσιμη μορφή (.xml) είναι διαθέσιμο και στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO